ஏசாயா 10:18

ஏசாயா 10:18
அவனுடைய வனத்தின் மகிமையையும், அவனுடைய பயிர்நிலத்தின் மகிமையையும், உள்ளும் புறம்புமாய் அழியப்பண்ணுவார்; கொடிபிடிக்கிறவன் களைத்து விழுவதுபோலாகும்.


ஏசாயா 10:18 ஆங்கிலத்தில்

avanutaiya Vanaththin Makimaiyaiyum, Avanutaiya Payirnilaththin Makimaiyaiyum, Ullum Purampumaay Aliyappannnuvaar; Kotipitikkiravan Kalaiththu Viluvathupolaakum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 10