தமிழ்

Psalm 89:15 in Tamil

சங்கீதம் 89:15
கெம்பீரசத்தத்தை அறியும் ஜனங்கள் பாக்கியமுள்ளவர்கள்; கர்த்தாவே, அவர்கள் உம்முடைய முகத்தின் வெளிச்சத்தில் நடப்பார்கள்.


சங்கீதம் 89:15 in English

kempeerasaththaththai Ariyum Janangal Paakkiyamullavarkal; Karththaavae, Avarkal Ummutaiya Mukaththin Velichchaththil Nadappaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 89