தமிழ்

Revelation 11:18 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:18
ஜாதிகள் கோபித்தார்கள், அப்பொழுது உம்முடைய கோபம் மூண்டது; மரித்தோர் நியாயத்தீர்ப்படைகிறதற்கும், தீர்க்கதரிசிகளாகிய உம்முடைய ஊழியக்காரருக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கும் உமது நாமத்தின்மேல் பயபக்தியாயிருந்த சிறியோர் பெரியோருக்கும் பலனளிக்கிறதற்கும், பூமியைக் கெடுத்தவர்களைக் கெடுக்கிறதற்கும், காலம்வந்தது என்று சொல்லி, தேவனைத் தொழுதுகொண்டார்கள்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:18 in English

jaathikal Kopiththaarkal, Appoluthu Ummutaiya Kopam Moonndathu; Mariththor Niyaayaththeerppataikiratharkum, Theerkkatharisikalaakiya Ummutaiya Ooliyakkaararukkum Parisuththavaankalukkum Umathu Naamaththinmael Payapakthiyaayiruntha Siriyor Periyorukkum Palanalikkiratharkum, Poomiyaik Keduththavarkalaik Kedukkiratharkum, Kaalamvanthathu Entu Solli, Thaevanaith Tholuthukonndaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 11