தமிழ்

Daniel 2:1 in Tamil

தானியேல் 2:1
நேபுகாத்நேச்சார் ராஜ்யபாரம்பண்ணும் இரண்டாம் வருஷத்திலே, நேபுகாத்நேச்சார் சொப்பனங்களைக் கண்டான்; அதினால், அவனுடைய ஆவி கலங்கி, அவனுடைய நித்திரை கலைந்தது.

Daniel 2:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him.

American Standard Version (ASV)

And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams; and his spirit was troubled, and his sleep went from him.

Bible in Basic English (BBE)

In the second year of the rule of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar had dreams; and his spirit was troubled and his sleep went from him.

Darby English Bible (DBY)

And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams, and his spirit was troubled, and his sleep went from him.

World English Bible (WEB)

In the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams; and his spirit was troubled, and his sleep went from him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, dreamed hath Nebuchadnezzar dreams, and his spirit doth move itself, and his sleep hath been against him;

தானியேல் 2:1 in English

naepukaathnaechchaாr Raajyapaarampannnum Iranndaam Varushaththilae, Naepukaathnaechchaாr Soppanangalaik Kanndaan; Athinaal, Avanutaiya Aavi Kalangi, Avanutaiya Niththirai Kalainthathu.


Read Full Chapter : Daniel 2