தமிழ்

Daniel 2:37 in Tamil

தானியேல் 2:37
ராஜாவே, நீர் ராஜாதி ராஜாவாயிருக்கிறீர்; பரலோகத்தின் தேவன் உமக்கு ராஜரீகத்தையும் பராக்கிரமத்தையும் வல்லமையையும் மகிமையையும் அருளினார்.

Daniel 2:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou, O king, art a king of kings: for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory.

American Standard Version (ASV)

Thou, O king, art king of kings, unto whom the God of heaven hath given the kingdom, the power, and the strength, and the glory;

Bible in Basic English (BBE)

You, O King, king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, and the strength, and the glory,

Darby English Bible (DBY)

Thou, O king, art a king of kings, unto whom the God of the heavens hath given the kingdom, the power, and the strength, and the glory;

World English Bible (WEB)

You, O king, are king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, and the strength, and the glory;

Young’s Literal Translation (YLT)

`Thou, O king, art a king of kings, for the God of the heavens a kingdom, strength, and might, and glory, hath given to thee;

தானியேல் 2:37 in English

raajaavae, Neer Raajaathi Raajaavaayirukkireer; Paralokaththin Thaevan Umakku Raajareekaththaiyum Paraakkiramaththaiyum Vallamaiyaiyum Makimaiyaiyum Arulinaar.


Read Full Chapter : Daniel 2