தமிழ்

Daniel 5:18 in Tamil

தானியேல் 5:18
ராஜாவே உன்னதமான தேவன் உம்முடைய பிதாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாருக்கு ராஜ்யத்தையும் மகத்துவத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் கொடுத்தார்.

Daniel 5:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty, and glory, and honour:

American Standard Version (ASV)

O thou king, the Most High God gave Nebuchadnezzar thy father the kingdom, and greatness, and glory, and majesty:

Bible in Basic English (BBE)

As for you, O King, the Most High God gave to Nebuchadnezzar, your father, the kingdom and great power and glory and honour:

Darby English Bible (DBY)

O thou king, the Most High God gave Nebuchadnezzar thy father the kingdom, and greatness, and glory, and majesty;

World English Bible (WEB)

You king, the Most High God gave Nebuchadnezzar your father the kingdom, and greatness, and glory, and majesty:

Young’s Literal Translation (YLT)

thou, O king, God Most High, a kingdom, and greatness, and glory, and honour, gave to Nebuchadnezzar thy father:

தானியேல் 5:18 in English

raajaavae Unnathamaana Thaevan Ummutaiya Pithaavaakiya Naepukaathnaechchaாrukku Raajyaththaiyum Makaththuvaththaiyum Kanaththaiyum Makimaiyaiyum Koduththaar.


Read Full Chapter : Daniel 5