தமிழ்

Luke 9:13 in Tamil

லூக்கா 9:13
அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்களே அவர்களுக்குப் போஜனங்கொடுங்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: எங்களிடத்தில் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களுமாத்திரமுண்டு, இந்த ஜனங்களெல்லாருக்கும் போஜனங்கொடுக்கவேண்டியதானால், நாங்கள் போய் வாங்கிக்கொண்டுவரவேண்டுமே என்றார்கள்.


லூக்கா 9:13 in English

avar Avarkalai Nnokki: Neengalae Avarkalukkup Pojanangaொdungal Entar. Atharku Avarkal: Engalidaththil Ainthu Appangalum Iranndu Meenkalumaaththiramunndu, Intha Janangalellaarukkum Pojanangaொdukkavaenntiyathaanaal, Naangal Poy Vaangikkonnduvaravaenndumae Entarkal.


Read Full Chapter : Luke 9