தமிழ்

Ataikkalam Ataikkalamae - அடைக்கலம் அடைக்கலமே இயேசு நாதா உன்

அடைக்கலம் அடைக்கலமே , இயேசு நாதா, உன்
அடைக்கலம் அடைக்கலமே!

திடனற்றுப் பெலனற்றுன் அடியுற்றழும் ஏழைக்கு — அடைக்கலம்

1. ஆசையோடு பாவமதில் அலைந்து திரிந்தேனே,
அன்புள்ள பிதா உனை விட்டகன்று பிரிந்தேனே;
மோசமதை யேயலால் மற்றொன்றையும் காணாமலே
தோஷமோடு சேர்ந்தனன் துரத்திடாது சேர்த்தருள்! —அடைக்கலம்

2. கட்டுப்படாக் காயமதின் கெட்ட ரணம் போலவே
மட்டுப்படாப் பாவமதில் மயங்கி உறங்கினேன்;
கெட்டவனே போவெனக் கிளத்தினும் நியாயமே,
கிட்டிவந்தலறும் ஏழை கெஞ்சுதல் கேளய்யனே! — அடைக்கலம்

3. சிந்திய உதிரமதும் ஐந்து திருக்காயமும்
நொந்துரு கெனதுமனச் சஞ்சலமகற்றிடும்;
பந்தமிகும் பாவி என்றன் கெஞ்சிடுங் கரத்தினை
எந்தவிதமுந் தள்ளாமல் இரங்கிடு மையனே! — அடைக்கலம்

4. என்னிடத்தில் வருவோரை எந்தவிதமும் தள்ளேன்
என்று சொன்ன வாக்கதனில் எனக்கும் பங்கில்லையோ
அன்றுனது பக்கமதில் ஆகியிருந்த கள்ளனுக்கு
இன்றுபர தீசிலிருப்பா யென்றுரைத்தா யல்லவோ? — அடைக்கலம்

Ataikkalam Ataikkalamae, Yesunaathaa Lyrics in English

ataikkalam ataikkalamae , Yesu naathaa, un
ataikkalam ataikkalamae!

thidanattup pelanattun atiyuttalum aelaikku — ataikkalam

1. aasaiyodu paavamathil alainthu thirinthaenae,
anpulla pithaa unai vittakantu pirinthaenae;
mosamathai yaeyalaal mattaொntaiyum kaannaamalae
thoshamodu sernthanan thuraththidaathu serththarul! —ataikkalam

2. kattuppadaak kaayamathin ketta ranam polavae
mattuppadaap paavamathil mayangi uranginaen;
kettavanae povenak kilaththinum niyaayamae,
kittivanthalarum aelai kenjuthal kaelayyanae! — ataikkalam

3. sinthiya uthiramathum ainthu thirukkaayamum
nonthuru kenathumanach sanjalamakattidum;
panthamikum paavi entan kenjidung karaththinai
enthavithamun thallaamal irangidu maiyanae! — ataikkalam

4. ennidaththil varuvorai enthavithamum thallaen
entu sonna vaakkathanil enakkum pangillaiyo
antunathu pakkamathil aakiyiruntha kallanukku
intupara theesiliruppaa yenturaiththaa yallavo? — ataikkalam

PowerPoint Presentation Slides for the song Ataikkalam Ataikkalamae, Yesunaathaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites