தமிழ்

Immanar Kummarul Eyum - இம்மணர்க் கும்மருள் ஈயும் பர வாசா

இம்மணர்க் கும்மருள் ஈயும் பர வாசா
ஏசுக் கிறிஸ்தையா ஓ சருவேசா

செம்மையும் நன்மையும் செல்வமும் தாரும்
தேவரீர் இவ்விரு பேரையும் காரும்

ஆதமோ டேவையை அன்றமைத்தீரே
அவ்விதமாக நீர் இன்றும் செய்வீரே

அன்பன் ஈசாக்கு ரெபெக்காட் கிரங்கி
ஆபிரகாமுடன் சாராளைக் காத்தீர்

உந்தயை பெற்றிவர் ஓங்கிப் பெருகவும்
ஒருவர்க் கொருவர் நல்லன்பில் நிலைக்கவும்

தாழ்மை பொறுமைகள் சற்குண மேன்மைகள்
தந்தும தாவியைக் கொண்டு காத்தாளுமேன்

இயேசுகிறிஸ்துவை நேசித்து வாழவும்
இன்ப விசுவாச வீட்டார் என்றாகவும்

Immanar Kummarul Eyum Lyrics in English

immanark kummarul eeyum para vaasaa
aesuk kiristhaiyaa o saruvaesaa

semmaiyum nanmaiyum selvamum thaarum
thaevareer ivviru paeraiyum kaarum

aathamo taevaiyai antamaiththeerae
avvithamaaka neer intum seyveerae

anpan eesaakku repekkaat kirangi
aapirakaamudan saaraalaik kaaththeer

unthayai pettivar ongip perukavum
oruvark koruvar nallanpil nilaikkavum

thaalmai porumaikal sarkuna maenmaikal
thanthuma thaaviyaik konndu kaaththaalumaen

Yesukiristhuvai naesiththu vaalavum
inpa visuvaasa veettar entakavum

PowerPoint Presentation Slides for the song Immanar Kummarul Eyum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites