தமிழ்

Kai Thuki Yeduthiriyya - கைதூக்கி எடுத்தீரே

Kai Thuki Yeduthiriyya

கைதூக்கி எடுத்தீரே
நான் உம்மைப் போற்றுகிறேன்

Kai Thuki Yeduthiriyya Lyrics in English

Kai Thuki Yeduthiriyya

kaithookki eduththeerae
naan ummaip pottukiraen

PowerPoint Presentation Slides for the song Kai Thuki Yeduthiriyya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites