தமிழ்

Kirubai Poorinthenai - கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே!

Kirubai Poorinthenai
கிருபை புரிந்தெனை ஆள் – நீ பரனே!
கிருபை புரிந்தெனை ஆள் – நிதம்

1. திரு அருள் நீடுமெய்ஞ்ஞான திரித்து,
வரில்நரனாகிய மா துவின் வித்து! – கிருபை புரிந்தெனை

2. பண்ணின பபாவமெலாம் அகல்வித்து,
நிண்ணயமாய் மிகவுந் தயை வைத்து – கிருபை புரிந்தெனை

3. தந்திரவான்கடியின் சிறைமீட்டு,
எந்தை, மகிழ்ந்துன்றன் அன்புபாராட்டு – கிருபை புரிந்தெனை

4. தீமை உறும் பல ஆசையை நீக்கிச்
சாமி! என்னை உமக்காலயம் ஆக்கி – கிருபை புரிந்தெனை

5. தொல்வினையால் வரும் சாபம் ஒழித்து
நல்வினையே செய் திராணி அளித்து – கிருபை புரிந்தெனை

6. அம்பரமீதுறை வானவர் போற்ற
கெம்பீரமாய் விசுவாசிகள் ஏத்த – கிருபை புரிந்தெனை

Kirubai Poorinthenai – கிருபை புரிந்தெனை ஆள் Lyrics in English

Kirubai Poorinthenai
kirupai purinthenai aal - nee paranae!
kirupai purinthenai aal - nitham

1. thiru arul needumeynjnjaana thiriththu,
varilnaranaakiya maa thuvin viththu! - kirupai purinthenai

2. pannnnina papaavamelaam akalviththu,
ninnnayamaay mikavun thayai vaiththu - kirupai purinthenai

3. thanthiravaankatiyin siraimeettu,
enthai, makilnthuntan anpupaaraattu - kirupai purinthenai

4. theemai urum pala aasaiyai neekkich
saami! ennai umakkaalayam aakki - kirupai purinthenai

5. tholvinaiyaal varum saapam oliththu
nalvinaiyae sey thiraanni aliththu - kirupai purinthenai

6. amparameethurai vaanavar potta
kempeeramaay visuvaasikal aeththa - kirupai purinthenai

PowerPoint Presentation Slides for the song Kirubai Poorinthenai – கிருபை புரிந்தெனை ஆள்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites