தமிழ்

Seer Yesu Naamam - சீர் இயேசு நாமம் அதிசய நாமம்

சீர் இயேசு நாமம் அதிசய நாமம்
ஏழையெனக்கின்ப நாமம்

எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமம்
பக்தர் நிதம் வாழ்த்தும் நாமம்-எல்லா
முழங்காலும் முடங்கிடச் செய்யும்
வல்லவராம் இயேசு நாமம்

பாவ பரிகாரம் பாதகர்க்கு நல்க
பாரிடத்தில் வந்த நாமம் பாவமற்ற
ஜீவியத்தை மாதிரியாய் காட்டித்தந்த
பாவம் தீர்க்கும் புண்ணிய நாமம்

நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத நாமம்
சாற்றும் துதி ஏற்கும் நாமம்
போற்றும் பக்தர் சபையில் அபிஷேகம்
ஊற்றி பரிசுத்தமாக்கும் நாமம்

வியாதி துன்பம் நீங்க சாத்தான்
நிதம் தோற்க இரத்தம் சிந்தி நின்ற நாமம்
ஜீவ வார்த்தை தந்து ஜீவித்திட கிருபை
அளித்திட்ட அன்பர் நாமம்

Seer yesu naamam Lyrics in English

seer Yesu naamam athisaya naamam
aelaiyenakkinpa naamam

ellaa naamaththilum maelaana naamam
pakthar nitham vaalththum naamam-ellaa
mulangaalum mudangidach seyyum
vallavaraam Yesu naamam

paava parikaaram paathakarkku nalka
paaridaththil vantha naamam paavamatta
jeeviyaththai maathiriyaay kaattiththantha
paavam theerkkum punnnniya naamam

naettum intum entum maaraatha naamam
saattum thuthi aerkum naamam
pottum pakthar sapaiyil apishaekam
ootti parisuththamaakkum naamam

viyaathi thunpam neenga saaththaan
nitham thorka iraththam sinthi ninta naamam
jeeva vaarththai thanthu jeeviththida kirupai
aliththitta anpar naamam

PowerPoint Presentation Slides for the song Seer yesu naamam

by clicking the fullscreen button in the Top left