தமிழ்

Sthothirabali Sthothirabali - ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திரபலி அப்பாவுக்கு

ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திரபலி அப்பாவுக்கு
துதியும் கனமும் மகிமையும்
என் அப்பாவுக்கு

சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா
பெலன் தந்தீரே நன்றி ஐயா

அன்பு கூர்ந்தீர் நன்றி ஐயா
அரவனைத்தீர் நன்றி ஐயா

உணவு தந்தீர் நன்றி ஐயா
உடையும் தந்தீர் நன்றி ஐயா

ஜெபம் கேட்டீர் நன்றி ஐயா
ஜெயம் தந்தீர் நன்றி ஐயா

கூட வைத்தீர் நன்றி ஐயா
பாட வைத்தீர் நன்றி ஐயா

அபிஷேகித்தீர் நன்றி ஐயா
அனலாக்கினீர் நன்றி ஐயா

இரத்தம் சிந்தினீர் நன்றி ஐயா
இரட்சிப்பு தந்தீர் நன்றி ஐயா

Sthothirabali sthothirabali Lyrics in English

sthoththira pali sthoththirapali appaavukku
thuthiyum kanamum makimaiyum
en appaavukku

sukam thantheerae nanti aiyaa
pelan thantheerae nanti aiyaa

anpu koorntheer nanti aiyaa
aravanaiththeer nanti aiyaa

unavu thantheer nanti aiyaa
utaiyum thantheer nanti aiyaa

jepam kaettir nanti aiyaa
jeyam thantheer nanti aiyaa

kooda vaiththeer nanti aiyaa
paada vaiththeer nanti aiyaa

apishaekiththeer nanti aiyaa
analaakkineer nanti aiyaa

iraththam sinthineer nanti aiyaa
iratchippu thantheer nanti aiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Sthothirabali sthothirabali

by clicking the fullscreen button in the Top left