தமிழ்

Thanthanai Thuthipome - தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்

Thanthanai Thuthipome
தந்தானைத் துதிப்போமே – திருச்
சபையாரே கவி – பாடிப்பாடி
தந்தானைத் துதிப்போமே
விந்தையாய் நமக்கனந்தனந்தமான
விள்ளற்கரியதோர் நன்மை மிக மிக (2) – தந்தானை

1. ஒய்யாரத்துச் சீயோனே – நீயும்
மெய்யாகக் களிகூர்ந்து நேர்ந்து
ஒய்யாரத்துச் சீயோனே
ஐயனேசுக்குனின் கையைக் கூப்பித் துதி
செய்குவையே மகிழ் கொள்ளுவையே நாமும் (2) – தந்தானை

2. கண்ணாரக் களித்தாயே – நன்மைக்
காட்சியைக் கண்டு ருசித்துப் புசித்து
கண்ணாரக் களித்தாயே
எண்ணுக்கடங்காத எத்தனையோ நன்மை
இன்னுமுன்மேற் சோனா மாரிபோற் பெய்துமே (2) – தந்தானை

3. சுத்தாங்கத்து நற்சபையே – உனை
முற்றாய்க் கொள்ளவே அலைந்து திரிந்து
சுத்தாங்கத்து நற்சபையே
சத்துக் குலைந்துனைச் சக்தியாக்கத் தம்மின்
ரத்தத்தைச் சிந்தி எடுத்தே உயிர் வரம் (2) – தந்தானை

4. தூரம் திரிந்த சீயோனே – உனைத்
தூக்கியெடுத்துக் கரத்தினிலேந்தி
தூரம் திரிந்த சீயோனே
ஆரங்கள் பூட்டி அலங்கரித்து நின்னை
அத்தன் மணவாட்டி யாக்கினது என்னை! (2) – தந்தானை

5. சிங்காரக் கன்னிமாரே – உம்
அலங்காரக் கும்மி அடித்துப் படித்து
சிங்காரக் கன்னிமாரே
மங்காத உம் மணவாளன் இயேசுதனை
வாழ்த்தி வாழ்த்தி ஏத்திப் பணிந்திடும் (2) – தந்தானை

Thandhaanai thudhipoamae – thiru
Sabaiyaarae kavi – paadippaadi
Thandhaanai thudhipoamae
Vindhaiyaai namakkanandhanandhamaana
Villarkariyadhoar nanmai miga miga (2) – Thandhaanai

1. Oyyaarathu seeyoanae – neeyum
meiyaaga kalikoorndhu naerndhu
Oyyaarathu seeyoanae
Aiyanaesukunin kaiya kooppi thuthi
Seiguvaiyae magizh kolluvaiyae naamum (2) – Thandhaanai

2. Kannaara kalithaayae – nanmai
Kaatchiyai kandu rusithu pusithu
Kannaara kalithaayae
Ennukkadangaadha ethanaiyoa nanmai
innumunmaer soanaa maarippoar peidhumae (2) – Thandhaanai

3. Suthaangathu narsabaiyae – unai
Mutraai kollavae alaindhu thirindhu
Suthaangathu narsabaiyae
Satthu kulaindhunai sakthiyaakka thammin
Rathathai sindhiyeduthae uyir varam (2) – Thandhaanai

4. Dhooram thirindha seeyoanae – unai
Thookkiyeduthu karathinilaendhi
Dhooram thirindha seeyoanae
Aarangal pootti alangarithu ninnai
Atthan manavaatti yaakkinadhu ennai (2)– Thandhaanai

5. Singaara kannimaarae – um
Alangaara kummi adithu padithu
Singaara kannimaarae
Mangaadha um manavaalan yaesudhanai
Vaazhthi vaazhthi aetthi panindhidum – Thandhaanai

Thanthanai Thuthipome – தந்தானைத் துதிப்போமே Lyrics in English

Thanthanai Thuthipome
thanthaanaith thuthippaeாmae - thiruch
sapaiyaarae kavi - paatippaati
thanthaanaith thuthippaeாmae
vinthaiyaay namakkananthananthamaana
villarkariyathaeாr nanmai mika mika (2) - thanthaanai

1. oyyaaraththuch seeyaeாnae - neeyum
meyyaakak kalikoornthu naernthu
oyyaaraththuch seeyaeாnae
aiyanaesukkunin kaiyaik kooppith thuthi
seykuvaiyae makil keாlluvaiyae naamum (2) - thanthaanai

2. kannnnaarak kaliththaayae - nanmaik
kaatchiyaik kanndu rusiththup pusiththu
kannnnaarak kaliththaayae
ennnukkadangaatha eththanaiyaeா nanmai
innumunmaer seாnaa maaripaeாr peythumae (2) - thanthaanai

3. suththaangaththu narsapaiyae - unai
muttaாyk keாllavae alainthu thirinthu
suththaangaththu narsapaiyae
saththuk kulainthunaich sakthiyaakkath thammin
raththaththaich sinthi eduththae uyir varam (2) - thanthaanai

4. thooram thirintha seeyaeாnae - unaith
thookkiyeduththuk karaththinilaenthi
thooram thirintha seeyaeாnae
aarangal pootti alangariththu ninnai
aththan manavaatti yaakkinathu ennai! (2) - thanthaanai

5. singaarak kannimaarae - um
alangaarak kummi atiththup patiththu
singaarak kannimaarae
mangaatha um manavaalan Yesuthanai
vaalththi vaalththi aeththip panninthidum (2) - thanthaanai

Thandhaanai thudhipoamae - thiru
Sabaiyaarae kavi - paadippaadi
Thandhaanai thudhipoamae
Vindhaiyaai namakkanandhanandhamaana
Villarkariyadhoar nanmai miga miga (2) - Thandhaanai

1. Oyyaarathu seeyoanae - neeyum
meiyaaga kalikoorndhu naerndhu
Oyyaarathu seeyoanae
Aiyanaesukunin kaiya kooppi thuthi
Seiguvaiyae magizh kolluvaiyae naamum (2) - Thandhaanai

2. Kannaara kalithaayae - nanmai
Kaatchiyai kandu rusithu pusithu
Kannaara kalithaayae
Ennukkadangaadha ethanaiyoa nanmai
innumunmaer soanaa maarippoar peidhumae (2) - Thandhaanai

3. Suthaangathu narsabaiyae - unai
Mutraai kollavae alaindhu thirindhu
Suthaangathu narsabaiyae
Satthu kulaindhunai sakthiyaakka thammin
Rathathai sindhiyeduthae uyir varam (2) - Thandhaanai

4. Dhooram thirindha seeyoanae - unai
Thookkiyeduthu karathinilaendhi
Dhooram thirindha seeyoanae
Aarangal pootti alangarithu ninnai
Atthan manavaatti yaakkinadhu ennai (2)- Thandhaanai

5. Singaara kannimaarae - um
Alangaara kummi adithu padithu
Singaara kannimaarae
Mangaadha um manavaalan yaesudhanai
Vaazhthi vaazhthi aetthi panindhidum - Thandhaanai

PowerPoint Presentation Slides for the song Thanthanai Thuthipome – தந்தானைத் துதிப்போமே

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites