தமிழ்

Then Inimaiyilum Yesuvin - தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

Then Inimaiyilum Yesuvin
தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்
திவ்விய மதுரமாமே – அதைத்
தேடியே நாடி ஓடியே வருவாய், தினமும் நீ மனமே

1. காசினிதனிலே நேசமதாகக்
கஷ்டத்தை உத்தரித்தே – பாவக்
கசடதை அறுத்துச் சாபத்தைத் தொலைத்தார்
கண்டுனர் நீ மனமே – தேன்

2. பாவியை மீட்கத் தாவியே உயிரைத்
தாமே ஈந்தவராம் – பின்னும்
நேமியாம் கருணை நிலைவரமுண்டு
நிதம் துதி என் மனமே – தேன்

3. காலையில் பனிபோல் மாயமாய் யாவும் (உலகம்)
உபாயமாய் நீங்கிவிடும் – என்றும்
கர்த்தரின் பாதம் நிச்சயம் நம்பு
கருத்தாய் நீ மனமே – தேன்

4. துன்பத்தில் இன்பம் தொல்லையில் நல்ல
துணைவராம் நேசரிடம் – நீயும்
அன்பதாய்ச் சேர்ந்தால் அணைத்துனைக் காப்பார்
ஆசை கொள் நீ மனமே – தேன்

5. பூலோகத்தாரும் மேலோகத்தாரும்
புகழ்ந்து போற்று நாமம் – அதைப்
பூண்டுகொண்டால்தான் பொன்னகர் வாழ்வில்
புகுவாய் நீ மனமே – தேன்

Then Inimaiyilum Yesuvin Naamam
Dhivya Madhuramaamae – Adhaith
Thediyae Naadi Odiyae Varuvaai
Dhinamum Nee Manamae

1. Kaasini Thenilae Nesamathaagak
Kastaththai Uththariththae – Paavak
Kasadadhai Aruththu Saabaththai Tholaiththaar
Kandunar Nee manamae – Then

2. Paaviyai Meetkkath Thaaviyae Uyiraith
Thaamae Eendhavaraam – Pinnum
Nemiyaam Karunai Nilaivaramudae
Nidham Thuthi En Manamae – Then

3. Kaalaiyil Panipol Maayamaai Yaavum (ulagam)
Ubaamayaai Neengividum – Endrum
Kartharin Paadham Nitchayam Nambu
Karuththaai Nee Manamae – Then

4. Thunbaththil Inbam Thollaiyil Nalla
Thunaivaraam Nesaridam – Neeyum
Anbadhaai Serndhaal
Anaiththu Kaappaar Aasaikol Nee Manamae – Then

5. Boologaththaarum Melogaththaarum
Pugazhndhu Pottrum Naamam – Adhaip
Poondu Kondaal than Ponnagar Vaazhvil
Puguvaai Nee Manamae – Then

Then Inimaiyilum Yesuvin – தேன் இனிமையிலும் Lyrics in English

Then Inimaiyilum Yesuvin
thaen inimaiyilum Yesuvin naamam
thivviya mathuramaamae - athaith
thaetiyae naati otiyae varuvaay, thinamum nee manamae

1. kaasinithanilae naesamathaakak
kashdaththai uththariththae - paavak
kasadathai aruththuch saapaththaith tholaiththaar
kanndunar nee manamae - thaen

2. paaviyai meetkath thaaviyae uyiraith
thaamae eenthavaraam - pinnum
naemiyaam karunnai nilaivaramunndu
nitham thuthi en manamae - thaen

3. kaalaiyil panipol maayamaay yaavum (ulakam)
upaayamaay neengividum - entum
karththarin paatham nichchayam nampu
karuththaay nee manamae - thaen

4. thunpaththil inpam thollaiyil nalla
thunnaivaraam naesaridam - neeyum
anpathaaych sernthaal annaiththunaik kaappaar
aasai kol nee manamae - thaen

5. poolokaththaarum maelokaththaarum
pukalnthu pottu naamam - athaip
poonndukonndaalthaan ponnakar vaalvil
pukuvaay nee manamae - thaen

Then Inimaiyilum Yesuvin Naamam
Dhivya Madhuramaamae - Adhaith
Thediyae Naadi Odiyae Varuvaai
Dhinamum Nee Manamae

1. Kaasini Thenilae Nesamathaagak
Kastaththai Uththariththae - Paavak
Kasadadhai Aruththu Saabaththai Tholaiththaar
Kandunar Nee manamae - Then

2. Paaviyai Meetkkath Thaaviyae Uyiraith
Thaamae Eendhavaraam - Pinnum
Nemiyaam Karunai Nilaivaramudae
Nidham Thuthi En Manamae - Then

3. Kaalaiyil Panipol Maayamaai Yaavum (ulagam)
Ubaamayaai Neengividum - Endrum
Kartharin Paadham Nitchayam Nambu
Karuththaai Nee Manamae - Then

4. Thunbaththil Inbam Thollaiyil Nalla
Thunaivaraam Nesaridam - Neeyum
Anbadhaai Serndhaal
Anaiththu Kaappaar Aasaikol Nee Manamae - Then

5. Boologaththaarum Melogaththaarum
Pugazhndhu Pottrum Naamam - Adhaip
Poondu Kondaal than Ponnagar Vaazhvil
Puguvaai Nee Manamae - Then

PowerPoint Presentation Slides for the song Then Inimaiyilum Yesuvin – தேன் இனிமையிலும்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites