தமிழ்

Yekoevaa Shaaloem Allaeluuyaa - யெகோவா ஷாலோம் அல்லேலூயா

யெகோவா ஷாலோம் அல்லேலூயா
யெகோவா நிசியே அல்லேலூயா
யெகோவா யீரே அல்லேலூயா
பரிசுத்த பிதாவே அல்லேலூயா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா (2)
அல்லேலூயா அல்லேலூயா (2)

சாரோனின் ரோஜாவே அல்லேலூயா
லீலி புஷ்பமே அல்லேலூயா
அழகில் சிறந்தவரே அல்லேலூயா
இயேசு கிறிஸ்துவே அல்லேலூயா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா (2)
அல்லேலூயா அல்லேலூயா (2)

தேற்றரவாளனே அல்லேலூயா
பெலத்தின் ஆவியே அல்லேலூயா
சத்திய ஆவியே அல்லேலூயா
பரிசுத்த ஆவியே அல்லேலூயா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா (2)
அல்லேலூயா அல்லேலூயா (2)

Yekoevaa Shaaloem Allaeluuyaa Lyrics in English

yekovaa shaalom allaelooyaa
yekovaa nisiyae allaelooyaa
yekovaa yeerae allaelooyaa
parisuththa pithaavae allaelooyaa

allaelooyaa allaelooyaa (2)
allaelooyaa allaelooyaa (2)

saaronin rojaavae allaelooyaa
leeli pushpamae allaelooyaa
alakil siranthavarae allaelooyaa
Yesu kiristhuvae allaelooyaa

allaelooyaa allaelooyaa (2)
allaelooyaa allaelooyaa (2)

thaettaravaalanae allaelooyaa
pelaththin aaviyae allaelooyaa
saththiya aaviyae allaelooyaa
parisuththa aaviyae allaelooyaa

allaelooyaa allaelooyaa (2)
allaelooyaa allaelooyaa (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Yekoevaa Shaaloem Allaeluuyaa

by clicking the fullscreen button in the Top left