தமிழ்

Yesuvin Namame Thirunamam - இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு

Yesuvin Namame Thirunamam
இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் – முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

1. காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே – விசு
வாசித்த வர்களுக்குக் குறையில்லையே – இயேசுவின்

2. இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம் – அதை
நித்தமுந் தொழுபவர்க்கு ஜெய நாமம் – இயேசுவின்

3. உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம் – இது
சத்திய விதேய மனமொத்த நாமம் – இயேசுவின்

4. விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும் நாமம்- கடி
கண்டதிர்ந்து பயந்தோடு தேவநாமம் – இயேசுவின்

5. பட்சமுடன் ரட்சைசெயு முபகாரி – பெரும்
பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி – இயேசுவின்

Yaesuvin naamamae thirunaamam muzhu
Irudhayathaal thozhuvoam naamum

Kaasiniyil adhanu kinaiyillaiyae
Visuvaasithavargaluku kuraiyillaiyae – Yaesu

Iththaraiyil metha adhisayanaamam
Adhai nithamun thozhubavarku jeyanaamam – Yaesu

Uththama magimai pirasitha naamam
Idhu saththiya vidhaeya manamoththa naamam – Yaesu

Vinnavarum pannudan kondaadum naamam
Nammai andidumpaei payandhoadum dhaevanaamam – Yaesu

Patchamulla rachai seiyum ubagaari
Perum paava pinigal neekkum parigaari – Yaesu

Yesuvin Namame Thirunamam – இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் Lyrics in English

Yesuvin Namame Thirunamam
Yesuvin naamamae thirunaamam - mulu
iruthayaththaal tholuvom naamum

1. kaasiniyil athanuk kinnaiyillaiyae - visu
vaasiththa varkalukkuk kuraiyillaiyae - Yesuvin

2. iththaraiyil meththavathi sayanaamam - athai
niththamun tholupavarkku jeya naamam - Yesuvin

3. uththama makimaip pirasiththa naamam - ithu
saththiya vithaeya manamoththa naamam - Yesuvin

4. vinnnavarum pannnudan konndaadum naamam- kati
kanndathirnthu payanthodu thaevanaamam - Yesuvin

5. patchamudan ratchaைseyu mupakaari - perum
paavappinnikal neekkum parikaari - Yesuvin

Yaesuvin naamamae thirunaamam muzhu
Irudhayathaal thozhuvoam naamum

Kaasiniyil adhanu kinaiyillaiyae
Visuvaasithavargaluku kuraiyillaiyae - Yaesu

Iththaraiyil metha adhisayanaamam
Adhai nithamun thozhubavarku jeyanaamam - Yaesu

Uththama magimai pirasitha naamam
Idhu saththiya vidhaeya manamoththa naamam - Yaesu

Vinnavarum pannudan kondaadum naamam
Nammai andidumpaei payandhoadum dhaevanaamam - Yaesu

Patchamulla rachai seiyum ubagaari
Perum paava pinigal neekkum parigaari - Yaesu

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvin Namame Thirunamam – இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்

by clicking the fullscreen button in the Top left