தமிழ்

Philemon 1:12 in Tamil

பிலேமோன் 1:12
அவனை நான் உம்மிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன், என் உள்ளம்போலிருக்கிற அவனை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும்.


பிலேமோன் 1:12 in English

avanai Naan Ummidaththirku Anuppukiraen, En Ullampolirukkira Avanai Neer Aettukkollum.


Read Full Chapter : Philemon 1