தமிழ்

Psalm 46:7 in Tamil

சங்கீதம் 46:7
சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். (சேலா.)


சங்கீதம் 46:7 in English

senaikalin Karththar Nammotirukkiraar, Yaakkopin Thaevan Namakku Uyarntha Ataikkalamaanavar. (selaa.)


Read Full Chapter : Psalm 46