Psalm 82:4

பலவீனனையும் எளியவனையும் விடுவித்து துன்மார்க்கரின் கைக்கு அவர்களைத் தப்புவியுங்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : Psalm 82