தமிழ்

1 Kings 11:12 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:12
ஆகிலும் உன் தகப்பனாகிய தாவீதினிமித்தம், நான் அதை உன் நாட்களிலே செய்வதில்லை; உன் குமாரனுடைய கையினின்று அதைப் பிடுங்குவேன்.


1 இராஜாக்கள் 11:12 in English

aakilum Un Thakappanaakiya Thaaveethinimiththam, Naan Athai Un Naatkalilae Seyvathillai; Un Kumaaranutaiya Kaiyinintu Athaip Pidunguvaen.


Read Full Chapter : 1 Kings 11