தமிழ்

2 Chronicles 29:17 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:17
முதல் மாதம் முதல் தேதியிலே அவர்கள் பரிசுத்தம்பண்ணத்துவக்கி, எட்டாந்தேதியிலே கர்த்தருடைய மண்டபத்திலே பிரவேசித்து, கர்த்தருடைய ஆலயத்தை எட்டுநாளில் பரிசுத்தம்பண்ணி, முதலாம் மாதம் பதினாறாம் தேதியில் அதை முடித்தார்கள்.

2 Chronicles 29:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now they began on the first day of the first month to sanctify, and on the eighth day of the month came they to the porch of the LORD: so they sanctified the house of the LORD in eight days; and in the sixteenth day of the first month they made an end.

American Standard Version (ASV)

Now they began on the first `day’ of the first month to sanctify, and on the eighth day of the month came they to the porch of Jehovah; and they sanctified the house of Jehovah in eight days: and on the sixteenth day of the first month they made an end.

Bible in Basic English (BBE)

On the first day of the first month the work of making the house holy was started, and on the eighth day they came to the covered way of the Lord; in eight days they made the Lord’s house holy, and on the sixteenth day of the first month the work was done.

Darby English Bible (DBY)

And they began on the first of the first month to hallow, and on the eighth day of the month they came to the porch of Jehovah; and they hallowed the house of Jehovah eight days; and on the sixteenth day of the first month they made an end.

Webster’s Bible (WBT)

Now they began on the first day of the first month to sanctify, and on the eighth day of the month they came to the porch of the LORD: so they sanctified the house of the LORD in eight days; and on the sixteenth day of the first month they made an end.

World English Bible (WEB)

Now they began on the first [day] of the first month to sanctify, and on the eighth day of the month came they to the porch of Yahweh; and they sanctified the house of Yahweh in eight days: and on the sixteenth day of the first month they made an end.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they begin on the first of the first month to sanctify, and on the eighth day of the month they have come to the porch of Jehovah, and they sanctify the house of Jehovah in eight days, and on the sixteenth day of the first month they have finished.

2 நாளாகமம் 29:17 in English

muthal Maatham Muthal Thaethiyilae Avarkal Parisuththampannnaththuvakki, Ettanthaethiyilae Karththarutaiya Manndapaththilae Piravaesiththu, Karththarutaiya Aalayaththai Ettunaalil Parisuththampannnni, Muthalaam Maatham Pathinaaraam Thaethiyil Athai Mutiththaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29