தமிழ்

2 Chronicles 29:16 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:16
ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தைச் சுத்திகரிக்கும்படி உட்புறத்திலே பிரவேசித்து, கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கண்ட சகல அசுத்தத்தையும் வெளியே கர்த்தருடைய ஆலயப்பிராகாரத்தில் கொண்டுவந்தார்கள்; அப்பொழுது லேவியர் அதை எடுத்து, வெளியே கீதரோன் ஆற்றிற்குக் கொண்டுபோனார்கள்.

2 Chronicles 29:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the priests went into the inner part of the house of the LORD, to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the LORD into the court of the house of the LORD. And the Levites took it, to carry it out abroad into the brook Kidron.

American Standard Version (ASV)

And the priests went in unto the inner part of the house of Jehovah, to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of Jehovah into the court of the house of Jehovah. And the Levites took it, to carry it out abroad to the brook Kidron.

Bible in Basic English (BBE)

And the priests went into the inner part of the house of the Lord to make it clean, and everything unclean which was to be seen in the Temple of the Lord they took out into the outer square of the Lord’s house, and the Levites got it together and took it away to the stream Kidron.

Darby English Bible (DBY)

And the priests went into the inner part of the house of Jehovah to cleanse it, and carried forth all the uncleanness that they found in the temple of Jehovah, into the court of the house of Jehovah. And the Levites took it to carry it forth into the brook Kidron.

Webster’s Bible (WBT)

And the priests went into the inner part of the house of the LORD, to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the LORD into the court of the house of the LORD. And the Levites took it, to carry it out abroad into the brook Kidron.

World English Bible (WEB)

The priests went in to the inner part of the house of Yahweh, to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of Yahweh into the court of the house of Yahweh. The Levites took it, to carry it out abroad to the brook Kidron.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the priests come in to the inner part of the house of Jehovah to cleanse `it’, and bring out all the uncleanness that they have found in the temple of Jehovah to the court of the house of Jehovah, and the Levites receive `it’, to take `it’ out to the brook Kidron without.

2 நாளாகமம் 29:16 in English

aasaariyarkal Karththarutaiya Aalayaththaich Suththikarikkumpati Utpuraththilae Piravaesiththu, Karththarutaiya Aalayaththil Kannda Sakala Asuththaththaiyum Veliyae Karththarutaiya Aalayappiraakaaraththil Konnduvanthaarkal; Appoluthu Laeviyar Athai Eduththu, Veliyae Geetharon Aattirkuk Konnduponaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29