தமிழ்

2 Chronicles 29:6 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:6
நம்முடைய பிதாக்கள் துரோகம்பண்ணி, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்து, அவரை விட்டு விலகி, தங்கள் முகங்களைக் கர்த்தருடைய வாசஸ்தலத்தை விட்டுத் திருப்பி, அதற்கு முதுகைக் காட்டினார்கள்.


2 நாளாகமம் 29:6 in English

nammutaiya Pithaakkal Thurokampannnni, Nammutaiya Thaevanaakiya Karththarin Paarvaikkup Pollaappaanathaich Seythu, Avarai Vittu Vilaki, Thangal Mukangalaik Karththarutaiya Vaasasthalaththai Vittuth Thiruppi, Atharku Muthukaik Kaattinaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29