தமிழ்

2 Chronicles 29:35 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:35
சர்வாங்க தகனபலிகளும், ஸ்தோத்திரபலிகளின் கொழுப்பும், சர்வாங்க தகனங்களுக்கடுத்த பானபலிகளும் மிகுதியாயிருந்தது; இவ்விதமாய் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் ஆராதனை திட்டம்பண்ணப்பட்டது.


2 நாளாகமம் 29:35 in English

sarvaanga Thakanapalikalum, Sthoththirapalikalin Koluppum, Sarvaanga Thakanangalukkaduththa Paanapalikalum Mikuthiyaayirunthathu; Ivvithamaay Karththarutaiya Aalayaththin Aaraathanai Thittampannnappattathu.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29