தமிழ்

2 Chronicles 29:22 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:22
அப்படியே ஆசாரியர் காளைகளை அடித்து, அந்த இரத்தத்தைப் பிடித்துப் பலிபீடத்தின்மேல் தெளித்தார்கள்; ஆட்டுக்கடாக்களை அடித்து, அவைகளின் இரத்தத்தைப் பலிபீடத்தின்மேல் தெளித்தார்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகளையும் அடித்து, அவைகளின் இரத்தத்தையும் பலிபீடத்தின்மேல் தெளித்தார்கள்.


2 நாளாகமம் 29:22 in English

appatiyae Aasaariyar Kaalaikalai Atiththu, Antha Iraththaththaip Pitiththup Palipeedaththinmael Theliththaarkal; Aattukkadaakkalai Atiththu, Avaikalin Iraththaththaip Palipeedaththinmael Theliththaarkal; Aattukkuttikalaiyum Atiththu, Avaikalin Iraththaththaiyum Palipeedaththinmael Theliththaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29