தமிழ்

2 Chronicles 32:8 in Tamil

2 நாளாகமம் 32:8
அவனோடிருக்கிறது மாம்சபுயம், நமக்குத் துணைநின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடிருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர்தானே என்று சொல்லி, அவர்களைத் தேற்றினான்; யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியா சொன்ன இந்த வார்த்தைகளின்மேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள்.


2 நாளாகமம் 32:8 in English

avanotirukkirathu Maamsapuyam, Namakkuth Thunnainintu Nammutaiya Yuththangalai Nadaththa Nammotirukkiravar Nammutaiya Thaevanaakiya Karththarthaanae Entu Solli, Avarkalaith Thaettinaan; Yoothaavin Raajaavaakiya Esekkiyaa Sonna Intha Vaarththaikalinmael Janangal Nampikkai Vaiththaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 32