தமிழ்

Acts 12:21 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 12:21
குறித்தநாளிலே: ஏரோது ராஜவஸ்திரம் தரித்துக்கொண்டு, சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து, அவர்களுக்குப் பிரசங்கம்பண்ணினான்.

Acts 12:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And upon a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them.

American Standard Version (ASV)

And upon a set day Herod arrayed himself in royal apparel, and sat on the throne, and made an oration unto them.

Bible in Basic English (BBE)

And on the day which had been fixed, Herod, dressed in his robes and seated in his place, made a public statement to them.

Darby English Bible (DBY)

And on a set day, clothed in royal apparel and sitting on the elevated seat [of honour], Herod made a public oration to them.

World English Bible (WEB)

On an appointed day, Herod dressed himself in royal clothing, sat on the throne, and gave a speech to them.

Young’s Literal Translation (YLT)

and on a set day, Herod having arrayed himself in kingly apparel, and having sat down upon the tribunal, was making an oration unto them,

அப்போஸ்தலர் 12:21 in English

kuriththanaalilae: Aerothu Raajavasthiram Thariththukkonndu, Singaasanaththin Mael Utkaarnthu, Avarkalukkup Pirasangampannnninaan.


Read Full Chapter : Acts 12