தமிழ்

Daniel 10:13 in Tamil

தானியேல் 10:13
பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி இருபத்தாரு நாள்மட்டும் என்னோடே எதிர்த்து நின்றான்; ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான்; ஆதலால் நான் அங்கே பெர்சியாவின் ராஜாக்களிடத்தில் தரித்திருந்தேன்.


தானியேல் 10:13 in English

persiyaa Raajyaththin Athipathi Irupaththaaru Naalmattum Ennotae Ethirththu Nintan; Aanaalum Pirathaana Athipathikalil Oruvanaakiya Mikaavael Enakku Uthaviyaaka Vanthaan; Aathalaal Naan Angae Persiyaavin Raajaakkalidaththil Thariththirunthaen.


Read Full Chapter : Daniel 10