தமிழ்

Ephesians 6:12 in Tamil

எபேசியர் 6:12
ஏனெனில், மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்குப் போராட்டம் உண்டு.


எபேசியர் 6:12 in English

aenenil, Maamsaththodum Iraththaththodumalla, Thuraiththanangalodum, Athikaarangalodum, Ippirapanjaththin Anthakaara Lokaathipathikalodum, Vaanamanndalangalilulla Pollaatha Aavikalin Senaikalodum Namakkup Poraattam Unndu.


Read Full Chapter : Ephesians 6