தமிழ்

Daniel 5:3 in Tamil

தானியேல் 5:3
அப்பொழுது எருசலேமிலுள்ள தேவனுடைய வீடாகிய ஆலயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரங்களைக் கொண்டுவந்தார்கள்; அவைகளில் ராஜாவும் அவனுடைய பிரபுக்களும் அவனுடைய மனைவிகளும் அவனுடைய வைப்பாட்டிகளும் குடித்தார்கள்.

Daniel 5:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king, and his princes, his wives, and his concubines, drank in them.

American Standard Version (ASV)

Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king and his lords, his wives and his concubines, drank from them.

Bible in Basic English (BBE)

Then they took in the gold and silver vessels which had been in the Temple of the house of God at Jerusalem; and the king and his lords, his wives and his other women, took wine from them.

Darby English Bible (DBY)

Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king and his nobles, his wives and his concubines, drank in them.

World English Bible (WEB)

Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king and his lords, his wives and his concubines, drank from them.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then they have brought in the vessels of gold that had been taken out of the temple of the house of God that `is’ in Jerusalem, and drunk with them have the king and his great men, his wives and his concubines;

தானியேல் 5:3 in English

appoluthu Erusalaemilulla Thaevanutaiya Veedaakiya Aalayaththilirunthu Edukkappatta Porpaaththirangalaik Konnduvanthaarkal; Avaikalil Raajaavum Avanutaiya Pirapukkalum Avanutaiya Manaivikalum Avanutaiya Vaippaattikalum Kutiththaarkal.


Read Full Chapter : Daniel 5