தமிழ்

Daniel 5:2 in Tamil

தானியேல் 5:2
பெல்ஷாத்சார் திராட்சரசத்தை ருசித்துக்கொண்டிருக்கையில், அவன் தன் தகப்பனாகிய நேபுகாதநேச்சார் எருசலேம் தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டுவந்த பொன் வெள்ளி பாத்திரங்களில், ராஜாவாகிய தானும் தன் பிரபுக்களும் தன் மனைவிகளும் தன் வைப்பாட்டிகளும் குடிக்கிறதற்காக அவைகளைக் கொண்டுவரும்படி கட்டளையிட்டான்.

Daniel 5:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Belshazzar, whiles he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem; that the king, and his princes, his wives, and his concubines, might drink therein.

American Standard Version (ASV)

Belshazzar, while he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple which was in Jerusalem; that the king and his lords, his wives and his concubines, might drink therefrom.

Bible in Basic English (BBE)

Belshazzar, while he was overcome with wine, gave orders for them to put before him the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar, his father, had taken from the Temple in Jerusalem; so that the king and his lords, his wives and his other women, might take their drink from them.

Darby English Bible (DBY)

Belshazzar, while he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels that Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple which was in Jerusalem; that the king and his nobles, his wives and his concubines, might drink in them.

World English Bible (WEB)

Belshazzar, while he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple which was in Jerusalem; that the king and his lords, his wives and his concubines, might drink from it.

Young’s Literal Translation (YLT)

Belshazzar hath said — while tasting the wine — to bring in the vessels of gold and of silver that Nebuchadnezzar his father had taken from the temple that `is’ in Jerusalem, that drink with them may the king, and his great men, his wives, and his concubines.

தானியேல் 5:2 in English

pelshaathsaar Thiraatcharasaththai Rusiththukkonntirukkaiyil, Avan Than Thakappanaakiya Naepukaathanaechchaாr Erusalaem Thaevaalayaththilirunthu Konnduvantha Pon Velli Paaththirangalil, Raajaavaakiya Thaanum Than Pirapukkalum Than Manaivikalum Than Vaippaattikalum Kutikkiratharkaaka Avaikalaik Konnduvarumpati Kattalaiyittan.


Read Full Chapter : Daniel 5