தமிழ்

Daniel 5:11 in Tamil

தானியேல் 5:11
உம்முடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு புருஷன் இருக்கிறான். அவனுக்குள் பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி இருக்கிறது; உம்முடைய பிதாவின் நாட்களில் வெளிச்சமும் விவேகமும் தேவர்களின் ஞானத்துக்கு ஒத்த ஞானமும் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது; ஆகையால் உம்முடைய பிதாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் என்னும் ராஜாவானவர் அவனைச் சாஸ்திரிகளுக்கும் ஜோசியருக்கும் கல்தேயருக்கும் குறிசொல்லுகிறவர்களுக்கும் அதிபதியாக வைத்தார்.

Daniel 5:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him; whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers;

American Standard Version (ASV)

There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him; and the king Nebuchadnezzar thy father, the king, `I say’, thy father, made him master of the magicians, enchanters, Chaldeans, and soothsayers;

Bible in Basic English (BBE)

There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of your father, light and reason like the wisdom of the gods were seen in him: and King Nebuchadnezzar, your father, made him master of the wonder-workers, and the users of secret arts, and the Chaldaeans, and the readers of signs;

Darby English Bible (DBY)

There is a man in thy kingdom in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of thy father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods was found in him; and the king Nebuchadnezzar thy father, [even] the king thy father, made him master of the scribes, magicians, Chaldeans, [and] astrologers;

World English Bible (WEB)

There is a man in your kingdom, in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of your father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him; and the king Nebuchadnezzar your father, the king, [I say], your father, made him master of the magicians, enchanters, Chaldeans, and soothsayers;

Young’s Literal Translation (YLT)

there is a man in thy kingdom in whom `is’ the spirit of the holy gods: and, in the days of thy father, light, and understanding, and wisdom — as the wisdom of the gods — was found in him; and king Nebuchadnezzar thy father, chief of the scribes, enchanters, Chaldeans, soothsayers, established him — thy father, O king —

தானியேல் 5:11 in English

ummutaiya Raajyaththilae Oru Purushan Irukkiraan. Avanukkul Parisuththa Thaevarkalutaiya Aavi Irukkirathu; Ummutaiya Pithaavin Naatkalil Velichchamum Vivaekamum Thaevarkalin Njaanaththukku Oththa Njaanamum Avanidaththil Kaanappattathu; Aakaiyaal Ummutaiya Pithaavaakiya Naepukaathnaechchaாr Ennum Raajaavaanavar Avanaich Saasthirikalukkum Josiyarukkum Kalthaeyarukkum Kurisollukiravarkalukkum Athipathiyaaka Vaiththaar.


Read Full Chapter : Daniel 5