தமிழ்

Deuteronomy 4:23 in Tamil

உபாகமம் 4:23
நீங்களோ உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடே பண்ணின உடன்படிக்கையை மறந்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் வேண்டாம் என்று விலக்கின எவ்வித சாயலான விக்கிரகத்தையும் உங்களுக்கு உண்டாக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.


உபாகமம் 4:23 in English

neengalo Ungal Thaevanaakiya Karththar Ungalotae Pannnnina Udanpatikkaiyai Maranthu, Ungal Thaevanaakiya Karththar Vaenndaam Entu Vilakkina Evvitha Saayalaana Vikkirakaththaiyum Ungalukku Unndaakkaathapatikku Echcharikkaiyaayirungal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 4