தமிழ்

Exodus 11:2 in Tamil

யாத்திராகமம் 11:2
இப்பொழுது ஒவ்வொருவனும் அவனவன் அயலானிடத்திலும், ஒவ்வொருத்தியும் அவளவள் அயலாளிடத்திலும் வெள்ளியுடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் கேட்கும்படி ஜனங்களுக்குச் சொல் என்றார்.


யாத்திராகமம் 11:2 in English

ippoluthu Ovvoruvanum Avanavan Ayalaanidaththilum, Ovvoruththiyum Avalaval Ayalaalidaththilum Velliyutaimaikalaiyum Ponnutaimaikalaiyum Kaetkumpati Janangalukkuch Sol Entar.


Read Full Chapter : Exodus 11