தமிழ்

Exodus 4:1 in Tamil

யாத்திராகமம் 4:1
அப்பொழுது மோசே: அவர்கள் என்னை நம்பார்கள்; என் வாக்குக்குச் செவிகொடார்கள்; கர்த்தர் உனக்குத் தரிசனமாகவில்லை என்று சொல்லுவார்கள் என்றான்.


யாத்திராகமம் 4:1 in English

appoluthu Mose: Avarkal Ennai Nampaarkal; En Vaakkukkuch Sevikodaarkal; Karththar Unakkuth Tharisanamaakavillai Entu Solluvaarkal Entan.


Read Full Chapter : Exodus 4