தமிழ்

Hebrews 8:13 in Tamil

எபிரெயர் 8:13
புது உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதினாலே முந்தினதைப் பழமையாக்கினார்; பழமையானதும் நாள்பட்டதுமாயிருக்கிறது உருவழிந்துபோகக் காலம் சமீபித்திருக்கிறது.


எபிரெயர் 8:13 in English

puthu Udanpatikkai Entu Avar Sollukirathinaalae Munthinathaip Palamaiyaakkinaar; Palamaiyaanathum Naalpattathumaayirukkirathu Uruvalinthupokak Kaalam Sameepiththirukkirathu.


Read Full Chapter : Hebrews 8