தமிழ்

Judges 4:13 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:13
சிசெரா தொளாயிரம் இருப்புரதங்களாகிய தன்னுடைய எல்லாரதங்களையும், தன்னோடிருக்கும் எல்லா ஜனங்களையும், புறஜாதிகளின் பட்டணமாகிய அரோசேத்திலிருந்து கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே வரவழைத்தான்.


நியாயாதிபதிகள் 4:13 in English

siseraa Tholaayiram Iruppurathangalaakiya Thannutaiya Ellaarathangalaiyum, Thannotirukkum Ellaa Janangalaiyum, Purajaathikalin Pattanamaakiya Aroseththilirunthu Geeson Pallaththaakkilae Varavalaiththaan.


Read Full Chapter : Judges 4