தமிழ்

Judges 4:2 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:2
ஆகையால் கர்த்தர் அவர்களை ஆத்சோரில் ஆளுகிற யாபீன் என்னும் கானானியருடைய ராஜாவின் கையிலே விற்றுப்போட்டார்; அவனுடைய சேனாபதிக்குச் சிசெரா என்று பேர்; அவன் புறஜாதிகளுடைய பட்டணமாகிய அரோசேத்திலே குடியிருந்தான்.


நியாயாதிபதிகள் 4:2 in English

aakaiyaal Karththar Avarkalai Aathsoril Aalukira Yaapeen Ennum Kaanaaniyarutaiya Raajaavin Kaiyilae Vittuppottar; Avanutaiya Senaapathikkuch Siseraa Entu Paer; Avan Purajaathikalutaiya Pattanamaakiya Aroseththilae Kutiyirunthaan.


Read Full Chapter : Judges 4