தமிழ்

Judges 4:1 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:1
ஏகூத் மரணமடைந்தபின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பக் கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்துவந்தார்கள்.


நியாயாதிபதிகள் 4:1 in English

aekooth Maranamatainthapinpu Isravael Puththirar Thirumpak Karththarin Paarvaikkup Pollaappaanathaich Seythuvanthaarkal.


Read Full Chapter : Judges 4