தமிழ்

Luke 18:8 in Tamil

லூக்கா 18:8
சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயஞ்செய்வாரென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். ஆகிலும் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தைக் காண்பாரோ என்றார்.


லூக்கா 18:8 in English

seekkiraththilae Avarkalukku Niyaayanjaெyvaarentu Ungalukkuch Sollukiraen. Aakilum Manushakumaaran Varumpothu Poomiyilae Visuvaasaththaik Kaannpaaro Entar.


Read Full Chapter : Luke 18