தமிழ்

Luke 22:66 in Tamil

லூக்கா 22:66
விடியற்காலமானபோது ஜனத்தின் மூப்பரும் பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் கூடிவந்து, தங்கள் ஆலோசனைச் சங்கத்தில் அவரைக் கொண்டுவந்து நிறுத்தி:


லூக்கா 22:66 in English

vitiyarkaalamaanapothu Janaththin Moopparum Pirathaana Aasaariyarum Vaethapaarakarum Kootivanthu, Thangal Aalosanaich Sangaththil Avaraik Konnduvanthu Niruththi:


Read Full Chapter : Luke 22