தமிழ்

Acts 4:25 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:25
புறஜாதிகள் கொந்தளித்து, ஜனங்கள் விருதா காரியங்களைச் சிந்திப்பானேன் என்றும்,


அப்போஸ்தலர் 4:25 in English

purajaathikal Konthaliththu, Janangal Viruthaa Kaariyangalaich Sinthippaanaen Entum,


Read Full Chapter : Acts 4