தமிழ்

Acts 4:34 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:34
நிலங்களையும் வீடுகளையும் உடையவர்கள் அவர்களை விற்று, விற்கப்பட்டவைகளின் கிரயத்தைக் கொண்டுவந்து,


அப்போஸ்தலர் 4:34 in English

nilangalaiyum Veedukalaiyum Utaiyavarkal Avarkalai Vittu, Virkappattavaikalin Kirayaththaik Konnduvanthu,


Read Full Chapter : Acts 4