தமிழ்

Acts 4:12 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:12
அவராலேயன்றி வேறொருவராலும் இரட்சிப்பு இல்லை; நாம் இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும், மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமேயல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றான்.


அப்போஸ்தலர் 4:12 in English

avaraalaeyanti Vaeroruvaraalum Iratchippu Illai; Naam Iratchikkappadumpatikku Vaanaththin Geelengum, Manusharkalukkullae Avarutaiya Naamamaeyallaamal Vaeroru Naamam Kattalaiyidappadavum Illai Entan.


Read Full Chapter : Acts 4