தமிழ்

Acts 4:4 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:4
வசனத்தைக் கேட்டவர்களில் அநேகர் விசுவாசித்தார்கள்; அவர்கள் தொகை ஏறக்குறைய ஐயாயிரமாயிருந்தது.


அப்போஸ்தலர் 4:4 in English

vasanaththaik Kaettavarkalil Anaekar Visuvaasiththaarkal; Avarkal Thokai Aerakkuraiya Aiyaayiramaayirunthathu.


Read Full Chapter : Acts 4