தமிழ்

Acts 4:32 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:32
விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமுமுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். ஒருவனாகிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையதென்று சொல்லவில்லை; சகலமும் அவர்களுக்குப் பொதுவாயிருந்தது.


அப்போஸ்தலர் 4:32 in English

visuvaasikalaakiya Thiralaana Koottaththaar Orae Iruthayamum Orae Manamumullavarkalaayirunthaarkal. Oruvanaakilum Thanakkullavaikalil Ontaiyum Thannutaiyathentu Sollavillai; Sakalamum Avarkalukkup Pothuvaayirunthathu.


Read Full Chapter : Acts 4