தமிழ்

Acts 4:9 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:9
பிணியாளியாயிருந்த இந்த மனுஷனுக்குச் செய்யப்பட்ட உபகாரத்தைக்குறித்து எதினாலே இவன் ஆரோக்கியமானானென்று நீங்கள் இன்று எங்களிடத்தில் விசாரித்துக்கேட்டால்,


அப்போஸ்தலர் 4:9 in English

pinniyaaliyaayiruntha Intha Manushanukkuch Seyyappatta Upakaaraththaikkuriththu Ethinaalae Ivan Aarokkiyamaanaanentu Neengal Intu Engalidaththil Visaariththukkaettal,


Read Full Chapter : Acts 4