தமிழ்

Acts 4:22 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:22
அற்புதமாய்ச் சொஸ்தமாக்கப்பட்ட மனுஷன் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவனாயிருந்தான்.


அப்போஸ்தலர் 4:22 in English

arputhamaaych Sosthamaakkappatta Manushan Naarpathu Vayathukku Maerpattavanaayirunthaan.


Read Full Chapter : Acts 4