தமிழ்

Baalar Nesane Miga - பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்

பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்
பாலரே யேந்தி ஆசீர் வதியும் யேசுவே

பாலர் வந்திடத் தடை பண்ணொணாதென்றீர்
சாலவந்தருள் தந்து தலைமேற் கைவைப்பீர்

வான ராச்சியம் இவர் வசத்த தென்றீரே
ஞானஸ்நானத்தால் உந்தம் நாமஞ்சூட்டுவீர்

கானம் பாடியே பாலர் கர்த்தரே உமைத்
தானே ஓசன்னா எனச் சத்தமிட்டாரே

தேவ பாலனே நீருஞ் சிறிய பிள்ளையாய்
மேவினீ ரதால் உமை வேண்டினோ மையா

ஆவியா லிவர் ஞான அபிஷேகம் பெற
ஜீவ நேசரே அருள் சிறியர்க் கீவீரே

தாசர்நாங்கள் செய் வாக்குத் தத்தம் மீறாமல்
நேச யேசுவே யெமை நிலைநிறுத்துவீர்
பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்
பாலரே யேந்தி ஆசீர் வதியும் யேசுவே

பாலர் வந்திடத் தடை பண்ணொணாதென்றீர்
சாலவந்தருள் தந்து தலைமேற் கைவைப்பீர்

வான ராச்சியம் இவர் வசத்த தென்றீரே
ஞானஸ்நானத்தால் உந்தம் நாமஞ்சூட்டுவீர்

கானம் பாடியே பாலர் கர்த்தரே உமைத்
தானே ஓசன்னா எனச் சத்தமிட்டாரே

தேவ பாலனே நீருஞ் சிறிய பிள்ளையாய்
மேவினீ ரதால் உமை வேண்டினோ மையா

ஆவியா லிவர் ஞான அபிஷேகம் பெற
ஜீவ நேசரே அருள் சிறியர்க் கீவீரே

தாசர்நாங்கள் செய் வாக்குத் தத்தம் மீறாமல்
நேச யேசுவே யெமை நிலைநிறுத்துவீர்
பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்
பாலரே யேந்தி ஆசீர் வதியும் யேசுவே

பாலர் வந்திடத் தடை பண்ணொணாதென்றீர்
சாலவந்தருள் தந்து தலைமேற் கைவைப்பீர்

வான ராச்சியம் இவர் வசத்த தென்றீரே
ஞானஸ்நானத்தால் உந்தம் நாமஞ்சூட்டுவீர்

கானம் பாடியே பாலர் கர்த்தரே உமைத்
தானே ஓசன்னா எனச் சத்தமிட்டாரே

தேவ பாலனே நீருஞ் சிறிய பிள்ளையாய்
மேவினீ ரதால் உமை வேண்டினோ மையா

ஆவியா லிவர் ஞான அபிஷேகம் பெற
ஜீவ நேசரே அருள் சிறியர்க் கீவீரே

தாசர்நாங்கள் செய் வாக்குத் தத்தம் மீறாமல்
நேச யேசுவே யெமை நிலைநிறுத்துவீர்
பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்
பாலரே யேந்தி ஆசீர் வதியும் யேசுவே

பாலர் வந்திடத் தடை பண்ணொணாதென்றீர்
சாலவந்தருள் தந்து தலைமேற் கைவைப்பீர்

வான ராச்சியம் இவர் வசத்த தென்றீரே
ஞானஸ்நானத்தால் உந்தம் நாமஞ்சூட்டுவீர்

கானம் பாடியே பாலர் கர்த்தரே உமைத்
தானே ஓசன்னா எனச் சத்தமிட்டாரே

தேவ பாலனே நீருஞ் சிறிய பிள்ளையாய்
மேவினீ ரதால் உமை வேண்டினோ மையா

ஆவியா லிவர் ஞான அபிஷேகம் பெற
ஜீவ நேசரே அருள் சிறியர்க் கீவீரே

தாசர்நாங்கள் செய் வாக்குத் தத்தம் மீறாமல்
நேச யேசுவே யெமை நிலைநிறுத்துவீர்

Baalar Nesane Miga Lyrics in English

paalar naesanae mikap parivukoornthinthap
paalarae yaenthi aaseer vathiyum yaesuvae

paalar vanthidath thatai pannnnonnaathenteer
saalavantharul thanthu thalaimaer kaivaippeer

vaana raachchiyam ivar vasaththa thenteerae
njaanasnaanaththaal untham naamanjaூttuveer

kaanam paatiyae paalar karththarae umaith
thaanae osannaa enach saththamittarae

thaeva paalanae neerunj siriya pillaiyaay
maevinee rathaal umai vaenntino maiyaa

aaviyaa livar njaana apishaekam pera
jeeva naesarae arul siriyark geeveerae

thaasarnaangal sey vaakkuth thaththam meeraamal
naesa yaesuvae yemai nilainiruththuveer
paalar naesanae mikap parivukoornthinthap
paalarae yaenthi aaseer vathiyum yaesuvae

paalar vanthidath thatai pannnnonnaathenteer
saalavantharul thanthu thalaimaer kaivaippeer

vaana raachchiyam ivar vasaththa thenteerae
njaanasnaanaththaal untham naamanjaூttuveer

kaanam paatiyae paalar karththarae umaith
thaanae osannaa enach saththamittarae

thaeva paalanae neerunj siriya pillaiyaay
maevinee rathaal umai vaenntino maiyaa

aaviyaa livar njaana apishaekam pera
jeeva naesarae arul siriyark geeveerae

thaasarnaangal sey vaakkuth thaththam meeraamal
naesa yaesuvae yemai nilainiruththuveer
paalar naesanae mikap parivukoornthinthap
paalarae yaenthi aaseer vathiyum yaesuvae

paalar vanthidath thatai pannnnonnaathenteer
saalavantharul thanthu thalaimaer kaivaippeer

vaana raachchiyam ivar vasaththa thenteerae
njaanasnaanaththaal untham naamanjaூttuveer

kaanam paatiyae paalar karththarae umaith
thaanae osannaa enach saththamittarae

thaeva paalanae neerunj siriya pillaiyaay
maevinee rathaal umai vaenntino maiyaa

aaviyaa livar njaana apishaekam pera
jeeva naesarae arul siriyark geeveerae

thaasarnaangal sey vaakkuth thaththam meeraamal
naesa yaesuvae yemai nilainiruththuveer
paalar naesanae mikap parivukoornthinthap
paalarae yaenthi aaseer vathiyum yaesuvae

paalar vanthidath thatai pannnnonnaathenteer
saalavantharul thanthu thalaimaer kaivaippeer

vaana raachchiyam ivar vasaththa thenteerae
njaanasnaanaththaal untham naamanjaூttuveer

kaanam paatiyae paalar karththarae umaith
thaanae osannaa enach saththamittarae

thaeva paalanae neerunj siriya pillaiyaay
maevinee rathaal umai vaenntino maiyaa

aaviyaa livar njaana apishaekam pera
jeeva naesarae arul siriyark geeveerae

thaasarnaangal sey vaakkuth thaththam meeraamal
naesa yaesuvae yemai nilainiruththuveer

PowerPoint Presentation Slides for the song Baalar Nesane Miga

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites